zs         zs
 
Vnitřní řád ŠD
 


Vnitřní řád školní družiny

Čl. 1

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici.

Organizace a provoz školní družiny vychází z § 111, § 118 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání o školních družinách a školních klubech (§ 6 a 10, 11, 13 a 14), vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a řídí se vnitřními směrnicemi školy. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Je zveřejněn na stránkách školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu dětí do školní družiny.

Čl. 2

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku rekreace žáků a dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, přednostně pro žáky 1. tříd, 2. tříd a žáky dojíždějící, dále pro žáky 3. tříd na základě vydaných kritérií.

Čl. 3

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školského zařízení,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.


1.3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná (výjimku tvoří docházka do ranní družiny, po předchozí dohodě s vedoucí vychovatelkou ŠD mohou přijít i žáci, kteří nejsou do školní družiny zapsáni).

1.4. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na plánované činnosti. Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení. Označené věci si děti mohou nechávat šatně.

1.5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Žák šetrně zachází s hračkami, vybavením v herně a ostatním zařízením školní družiny. Případné poškození oznámí vychovatelce/vychovateli.

1.6. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí prostory školní družiny bez vědomí vychovatelky/vychovatele.

1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.8. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.9. Žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Nenosí zvláště různé cennosti ani větší finanční obnosy. Za přinesené věci do ŠD vychovatelka/vychovatel neručí (hračky, mobily, peníze a jiné).

1.10. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školní družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem.

1.11. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.


Čl. 4

Provoz a vnitřní režim družiny

4.1. Přihlašování a odhlašování

4.1.1. Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje evidenci přihlášených a odhlášených žáků během školního roku v odděleních tak, aby počet dětí

v oddělení nepřesáhl 30 žáků. Zajišťuje současně vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

4.1.2. Žák se do školní družiny přihlašuje na základě řádně vyplněného zápisového lístku.

4.1.3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy dle daných kritérií.

4.1.4. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Měsíční výše úplaty je stanovena na 200,- Kč na 1 žáka a je jednotná pro všechny zapsané žáky do školní družiny.

Září – červen v jedné splátce nejpozději k termínu 20. 10. daného roku.

Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s hospodářkou školy. Pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

4.1.5. Úplata může být snížena nebo prominuta:

a) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu

a) o vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli školy.

4.1.6. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce k termínu 20. 11. daného roku. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

4.1.7. Pokud bude žák trvale odhlášen ze školní družiny, vrací se poměrná část úplaty od dalšího započatého měsíce. Poměrná část úplaty se vrací na základě písemné odhlášky. Odhláška musí obsahovat jméno žáka, datum, ke kterému byla docházka ukončena, číslo účtu zákonného zástupce, na který bude poměrná částka úplaty vrácena, a podpis zákonného zástupce žáka.

4.1.8. V době vedlejších prázdnin je zajištěn provoz ŠD. Zájemce o pobyt rodič řádně přihlásí a zajistí telefonicky oběd ve školní jídelně.

4.1.9. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí vychovatelce/vychovateli rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisovém lístku. Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisovém lístku, sdělí rodiče vychovatelce/vychovateli písemně. Toto písemné oznámení rodičů musí obsahovat datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda žák odchází sám nebo s doprovodem. Žádost musí obsahovat také podpis zákonného zástupce žáka. Docházka do ranní družiny není povinná, po předchozí dohodě s vedoucí vychovatelkou mohou přijít i žáci, kteří nejsou do školní družiny zapsáni. Příchod žáků do ranní školní družiny je od 6, 00 hodin do 7, 30 hodin.

4.1.10. Uvolňování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí rodičů. Na telefonickou žádost zákonných zástupců nebude žák ze školní družiny uvolněn. Předem známou nepřítomnost žáka v družině oznámí zákonný zástupce písemně.

4.2. Organizace činnosti

4.2.1. Provozní doba družiny je od 6:00 do 16:45 hodin.

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení – aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody žáků stanoveny tyto časy: po obědě do 13:30 kdykoliv; pak od 14:30 lze děti vyzvedávat průběžně podle potřeby rodičů a záznamu v zápisových lístcích. V čase od 13:30 do 14:30 hodin probíhají řízená zaměstnání.

4.2.2. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka/vychovatel nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na zápisovém lístku, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje OSPOD.

4.2.3. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. Je-li oddělení tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, je počet žáků v oddělení shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto žáky podle zvláštního právního předpisu. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 30 dětí,

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

4.2.4. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

4.2.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní

s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.


- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních

povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze s písemným souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

4.2.6. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu.

4.2.7. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

Čl. 5

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou, žáci hlásí ihned vychovatelce/vychovateli nebo pedagogickému dozoru.

Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka/vychovatel záznam do třídní knihy.

5.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj, předcházet vzniku sociálně patologických jevů a poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

5.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby, přednostně s rodičem. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: datum narození, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

5.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

5.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

5.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Čl. 6

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů

6.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

6.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, šatnových skříněk, tříd.

6.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

6.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

6.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

6.6. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

Čl. 7

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

7.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t. j. udělení napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

7.2. Pokud žák porušuje soustavně školní řád a vnitřní řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Čl. 8

Dokumentace

8.1. V družině se vede tato dokumentace:

a) evidence přijatých žáků - zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce a jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny,

b) přehledy výchovně vzdělávací práce

c) celoroční plán činnosti,

d) vnitřní řád školní družiny.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

9. 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.

Mgr. Eduard Hlávka

ředitel školy

Hradec Králové 1. 9. 2019 


 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com