zs         zs
 
Vnitřní řád
 

Provozní řád ŠD

  O přijímání a případném vyloučení žáků ze ŠD rozhoduje ředitel školy. Dle volné kapacity ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. tříd.  Žáci 3. tříd jsou přijímáni dle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Žák je přijat na základě písemné přihlášky – Zápisový lístek.

 Pravidelný provoz ŠD je závislý na délce školního roku /září – červen/

  Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 7,40 hod. (příchod žáka do ranní družiny nejpozději do 7,30 hod) a po skončení vyučování do 16,45 hod. 

V ranní družině přebírá vychovatelka zodpovědnost za žáka v momentě zapsání žáka do docházkové knihy.


  Žáky předává učitelka po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

  Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést do zápisového lístku i další osoby  oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo samo v určenou hodinu. Po telefonu se děti neuvolňují.

  Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Odchod dětí: po obědě  a od 14,30 hod. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Měsíční výše úplaty je stanovena na 200,-Kč na 1 dítě a je jednotná pro všechny zapsané žáky do školní družiny. Září – červen v jedné splátce do 20.10.2017

    V případě kombinovaného oddělení z více tříd mohou žáci 3.tříd přecházet z oběda do oddělení ŠD samostatně na základě písemného souhlasu rodičů - Přechodový lístek.


  Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

Obědy si zařizují rodiče ve školní jídelně. Stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16,45 hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům, popř. OSPODu.

  Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s provozním řádem ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně nebo písemnou formou (využijí družinový notýsek pro sdělení).

Za přinesené věci do ŠD vychovatelka neručí (hračky, mobily, peníze).

  O provozu ŠD v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitel školy. V případě prázdninového provozu jsou rodiče informováni. Zájemce o pobyt rodič řádně přihlásí a zajistí telefonicky oběd ve školní jídelně.

  Ve školní družině se žáci přezouvají. Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení.

  Žák nesmí svévolně bez vědomí vychovatelky ŠD opustit školu a prostory školní družiny.

  Žáci nemůžou a nesmějí poškozovat majetek ŠD a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit.

  Provozní řád ŠD  je součástí  ŠVP.

V Hradci Králové 4. 9. 2017

Kompletní vnitřní řád ŠD (243 kB, pdf)


 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com