zs         zs
 
Vnitřní řád
 

Provozní řád školní družiny

Ø O přijímání a případném vyloučení žáků ze ŠD rozhoduje ředitel školy. Dle volné kapacity ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. tříd. Žáci 3. tříd jsou přijímáni dle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Žák je přijat na základě písemné přihlášky (Zápisový lístek).

Ø Pravidelný provoz ŠD je závislý na délce školního roku / září- červen/.

Ø Provoz školní družiny je od 6,00 h do 7,40 h (příchod do ranní družiny nejpozději do 7,30 h) a po skončení vyučování do 16,45 hod.

Ø V ranní družině přebírá vychovatelka zodpovědnost za žáka v momentě zapsání žáka do docházkové knihy.

Ø Žáky předává učitelka po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

Ø Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést do zápisového lístku i další osoby oprávněné k vyzvednutí), nebo mohou písemně požádat,

aby dítě odcházelo samo v určenou hodinu. Po telefonu se děti neuvolňují.

Ø Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Odchod dětí: po obědě a od 14,30 h. Výjimečně lze uvolnit

žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Ø Měsíční výše úplaty je stanovena na 200,- Kč na 1 dítě a je jednotná pro všechny zapsané žáky do školní družiny.

Září – červen v jedné splátce do 19. 10. 2018.

Ø V případě kombinovaného oddělení z více tříd mohou žáci 3. tříd přecházet z oběda do oddělení ŠD samostatně na základě písemného souhlasu rodičů

(Přechodový lístek).

Ø Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

Ø Obědy si zařizují rodiče ve školní jídelně. Stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

Ø Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16, 45 h. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům, popř. OSPODu.

Ø Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s provozním řádem ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně nebo písemnou formou

(využijí družinový notýsek pro sdělení).

Ø Za přinesené věci do ŠD vychovatelka neručí (hračky, mobily, peníze).

Ø O provozu ŠD v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitel školy. V případě prázdninového provozu jsou rodiče informováni. Zájemce o pobyt v ŠD

rodič řádně přihlásí a zajistí telefonicky oběd ve školní jídelně.

Ø Ve školní družině se žáci přezouvají. Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení.

Ø Žák nesmí svévolně bez vědomí vychovatelky ŠD opustit školu a prostory školní družiny.

Ø Žáci nemůžou a nesmí poškozovat majetek ŠD a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit.

Ø Zaměstnanci školy nesmí půjčovat klíče od školních prostor třetím osobám.

Ø Provozní řád ŠD je součástí ŠVP. Kompletní vnitřní řád ŠD na http://www.sd.stefcova.cz/

Jana  Kolmanová                                                                                                        Mgr. Eduard Hlávka 

vedoucí vychovatelka                                                                                                         ředitel školy

V Hradci Králové 3.9.2018 


 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com